Developerská společnost a realitní kancelář | Mariánské Lázně | Praha
+420 773 673 107 po–pá 9–18h

Děkujeme za Váš zájem. Chcete-li získat další informace nebo si sjednat schůzku, vyplňte prosím následující formulář.

Kolonky označené * jsou povinné.
Podmínky zpracování osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ pro klienty a dodavatele dle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

Společnost poskytuje informace o zpracování osobních údajů, které subjekt údajů správci údajů poskytl v rámci zahájení činnosti při plnění smluvního vztahu:

 
1.Správce osobních údajů:

Správcem osobních údajů je společnost WESTERN INVESTMENTS s.r.o.

Kontaktní osoba: Mgr. Alexandr Vasilenko – MANAGER GDPR

tel: 773 673 107

e-mail: infozaavviinnááččczech-estate.cz


2. Účel zpracování:

Správce údajů bude zpracovávat osobní údaje subjektu údajů pro účely plnění smluvního vztahu v oblasti zprostředkování prodeje nebo pronájmu nemovitých věcí včetně souvisejících činností.

3. Právní základ:

Souhlas subjektu údajů: pro účely marketingu a obchodu

Plnění či uzavření smlouvy: pro účely plnění smlouvy či při komunikaci v průběhu dodání či zprostředkování produktů a služeb a realizaci investičních projektů

Právní povinnost (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě; zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon; zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví; zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty;)

Oprávněný zájem: pro účely ochrany majetku (kamerové záznamy v prostorách poboček společnosti) a obhajoby právních nároků (vymáhání pohledávek); pro účely oslovení s nabídkou služeb či produktů, které souvisejí přímo s produkty či službami; pro účely vyřízení požadavku, dotazu, připomínek a reklamací

4. Osobní údaje, které zpracováváme:

Pro výše uvedené právní základy společnost zpracovává především tyto kategorie osobních údajů:

Základní údaje

– Identifikační údaje: titul, jméno, příjmení, datum narození, případně číslo průkazu totožnosti nebo IČO;

– Kontaktní údaje: adresa trvalého pobytu, doručovací adresa nebo adresa odběrného místa, telefonní číslo, e-mailová adresa, ID datové schránky.

Další údaje

– Zpracováváme také údaje, které úzce souvisí se způsobem, jakým využíváte námi poskytované produkty či služby, které souvisejí s povahou obchodní spolupráce: číslo bankovního účtu, spojovací číslo SIPO, zákaznické číslo, IP adresa, přístupové údaje pro personalizovaný přístup na zákaznický portál, cookies a jiné údaje plynoucí z plnění konkrétní smlouvy nebo příslušného právního předpisu.;

5. Zpracovatelé osobních údajů:

Osobní údaje jsou správcem údajů poskytnuty k dalšímu zpracování externím poskytovatelům účetních služeb, právních služeb, přepravní společnosti, jejichž totožnost bude subjektu údajů sdělena na vyžádání.

6. Další příjemci:

Správce údajů může z důvodu oprávněného zájmu zpřístupnit poskytnuté osobní údaje správcem údajů pověřeným smluvním partnerům v oblasti IT služeb a technologií, partnerům pro správu webových stránek www.czech-estate.cz a www.czech-estate.ru, marketingových služeb, poradenských služeb, certifikačních služeb, jejichž totožnost bude subjektu údajů sdělena na vyžádání.

Z důvodu potřebného přenosu, zálohování a archivace elektronických dat jsou osobní údaje ve výjimečných případech poskytovány mimo EU (cloudové služby se servery mimo EU).

7. Další třetí strany:

Správce údajů poskytuje z důvodu státního dozoru, prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonů trestů, včetně ochrany před hrozbami pro veřejnou bezpečnost a jejich předcházení, osobní údaje příslušným orgánům veřejné moci nebo jiným subjektům, jež jsou oprávněni ke zpracování osobních údajů.

8. Jiné účely zpracování:

Správce údajů může použít poskytnuté osobní údaje i pro obchodní a marketingové účely na základě souhlasu subjektu údajů nebo na základě oprávněného zájmu, pro účely oslovení s nabídkou služeb či produktů, které souvisejí přímo s produkty či službami popř. pro vyřízení požadavků, dotazů, připomínek a reklamací. Zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu je bezsouhlasové.

9. Doba uložení osobních údajů:

Správce údajů uchovává osobní údaje po dobu trvání plnění smluvního vztahu a dále po dobu, kterou mu ukládají zákonné předpisy.  U většiny smluvních vztahů musíme zajistit dobu archivace související s daňovým řízením, proto jsme nuceni uchovávat daňové doklady a evidenci s podobnými údaji, které se vztahují k poskytnutí služby, po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo.

Výjimkou může být uchování osobních údajů pro obchodní a marketingové účely, které zpracováváme po dobu, po kterou nám je souhlas platně udělen nebo odvolán (odvolání souhlas můžete uplatnit e-mailem nebo telefonicky – viz kontaktní údaje správce uvedené výše). Společnost zpracovává osobní údaje pro tento účel po dobu 5 let.

Při zpracování osobních údajů na základě vyřízení požadavku, připomínek, dotazů a reklamací je uchování osobních údajů omezeno na dobu nezbytně nutnou, až do doby vyřízení požadavku. Následně jsou osobní údaje subjektu údajů smazány a skartovány.

10. Práva subjektu údajů:

Právo na přístup k osobním údajům – subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům, které se ho týkají, správce údajů je povinen poskytnout kopii zpracovávaných osobních údajů.

Právo na opravu a doplnění osobních údajů – subjekt údajů má právo na to, aby správce údajů bez zbytečného odkladu opravil nebo doplnil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají.

Právo na výmaz – subjekt údajů má právo na to, aby správce údajů bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se ho týkají, pokud:

– osobní údaje nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány

– subjekt údajů odvolá souhlas k zpracování osobních údajů

– subjekt údajů vznese námitky proti zpracování

– osobní údaje byly zpracovány protiprávně

– uchování osobních údajů nepředepisují další relevantní zákonné předpisy

– se nejedná o veřejný zájem v oblasti veřejného zdraví, archivace, vědeckého či historického výzkumu, statistiky

– se nejedná o výkon nebo obhajobu právních nároků.

Právo na omezení zpracování – subjekt údajů má právo na to, aby správce údajů v odůvodněných případech omezil zpracování osobních údajů.

Právo na přenositelnost osobních údajů – subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, ve strukturované, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci.

Automatizované individuální rozhodování – subjekt má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování včetně profilování, pokud toto není nezbytné pro plnění smlouvy.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu – subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, tzn. Úřadu pro ochranu osobních údajů.
Právo vznést námitku – subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, správce údajů tyto údaje v neodůvodněných případech dále nesmí zpracovávat. Námitku lze vznést kdykoliv proti zpracování pro účely přímého marketingu.


11. Neposkytnutí osobních údajů:

Subjekt údajů musí poskytnout osobní údaje ze zákonných důvodů nebo uvedené v obchodní smlouvě, v opačném případě by bylo znemožněno plnění obchodní smlouvy.

12. Další ustanovení:

Pokud subjekt údajům poskytne správci údajů souhlas k nakládání s osobními údaji nebo neuzavře se správcem obchodní vztah a nejsou pro zpracování žádné jiné důvody, budou jeho osobní údaje v písemné podobě skartovány a v elektronické podobě smazány.

Chcete, abychom Vás kontaktovali zpátky?

Zanechte nám svoje číslo a my Vám zavoláme zpět do pár minut.

Kolonky označené * jsou povinné.